Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

0807 9e5a 500
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka

June 22 2015

dnnb09
6629 902d 500
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn
dnnb09
7591 754b
Reposted fromktosiowa ktosiowa
dnnb09
1676 56eb 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa
dnnb09
1713 16eb 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 21 2015

dnnb09
4661 5cf0 500
Reposted fromzciach zciach
dnnb09
4896 b2d2
Reposted fromktosiowa ktosiowa
dnnb09
5540 7bb3
Reposted fromktosiowa ktosiowa
dnnb09
5544 2a9a
Reposted fromktosiowa ktosiowa
dnnb09
Bądź dobry, ponieważ każdy, kogo spotykasz, toczy jakąś  ciężką walkę.
— podobno Platon, ale i wielu innych
Reposted frombotaka botaka
dnnb09
Są jedni, którzy wiecznie za czymś gonią,
Za jakąś marą szczęścia nadpowietrzną,
W próżnej gonitwie siły swoje trwonią,
Lecz żyją walką serdeczną.
I całą kolej złudzeń i zawodów
Przechodzą razem z rozkoszą i trwogą,
I wszystkie kwiaty zrywają z ogrodów,
I depczą pod swoją nogą.

Są inni, którzy płyną bez oporu
Na fali życia unoszeni w ciemność,
Niby spokojni i zimni z pozoru,
Bo widzą walki daremność.

Zrzekli się cierpień i szczęścia się zrzekli,
Zgadując zdradę w każdym losu darze,
Przed swoim sercem jednak nie uciekli,
I własne serce ich karze!

Gdy się spotkają gdzie w ostatniej chwili
Jedni i drudzy przy otwartym grobie,
Żałują, czemu inaczej nie żyli,
Wzajemnie zazdroszczą sobie.

— A. Asnyk
Reposted frombotaka botaka
dnnb09
7132 0db3
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
dnnb09
9217 7c55
5/5
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
dnnb09
5098 52c5
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
dnnb09
5106 7c0e
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
dnnb09
5191 2c57 500
Reposted frommasamiel masamiel
dnnb09
5209 c2fc
Reposted fromktosiowa ktosiowa
dnnb09
5310 6e1d
Reposted fromktosiowa ktosiowa
dnnb09
5341 8d30 500
Reposted fromworst-case worst-case
dnnb09
5366 3d98
Reposted fromktosiowa ktosiowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl